Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Praktijk Happy Life, gevestigd te Kapelle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71451587

Persoonsgegevens

 • Doel van verwerking
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
 • Verwerken persoonsgegevens
  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
  De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
 • Beveiliging
  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen overeenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk .
  Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
  Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw facturen 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.